feribot avantajlar

AYDINLATMA METNİ

İstanbullines Lojistik ve Denizcilik Ltd. Şti. olarak kişilik haklarınız arasında yer alan kişisel verilerinizin korunmasını isteme hakkınızın anayasal bir hak olduğu bilinciyle, faaliyetlerimiz esnasında kişisel verilerinizin 6998 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine, güvenliğine son derece önem vermekteyiz. İstanbullines Lojistik ve Denizcilik Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda izah ettiğimiz üzere kanuni sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


1- Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?


Kişisel verileriniz, şirketimizin sizlere sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanıza yönelik olarak Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin amacıyla kanunlara uygun olarak işlenebilecektir.


2- Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabiliriz?


Kişisel verileriniz, yurt içinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimize, ticari hizmet ve faaliyetlerimiz esnasında sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz ödeme kuruluşları ve bankalara, e- ticaret sitelerine, tedarikçilerimize ve sunulan mal ve hizmetin geliştirilmesine yönelik hizmet veren kuruluşlara ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması’na ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak aktarılabilecektir.


3- Kişisel Verinizi Hangi Hukuki Sebeplerle Ve Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?


Şirketimiz, ticari faaliyetleri kapsamında sunduğu ürün ve hizmetleri sunabilmek, sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekte, toplamış olduğu verilerin güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, şirketimizin hizmet ve ticari faaliyetlerine göre, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimize bağlı birimler, ofisler, internet sitesi, sosyal medya, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir, işlenebilecektir.


4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Haklarınız Nelerdir?


Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu şirketimize başvurabilir ve aşağıda sayılan haklarınızı kullanabilirsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesine ilişkin yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, adınız, soyadınız, talep yazılı ise imzanız, kimlik numaranız, iletişim bilgileriniz ve tebligat adresiniz ile birlikte Kuzguncuk Mah. Gümüşyolu Çıkmazı Sok. No: 6 Üsküdar 34674 adresimize veya info@istanbullines.com kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz incelerek, en geç 30 gün içerisinde ek maliyeti yoksa ücretsiz sonuçlandırılacak, cevabımız yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvurunuzun kabulü halinde talebiniz yerine getirecek, reddi halinde redde ilişkin gerekçemiz ile size bildireceğiz.BİLGİLENDİRME


İstanbullines Lojistik ve Denizcilik Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda izah ettiğimiz üzere kanuni sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Kişisel verileriniz, şirketimizin sizlere sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanıza yönelik olarak Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin amacıyla kanunlara uygun olarak işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz, yurt içinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimize, ticari hizmet ve faaliyetlerimiz esnasında sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo firmalarına, ödeme kuruluşları ve bankalara, e- ticaret sitelerine, tedarikçilerimize ve sunulan mal ve hizmetin geliştirilmesine yönelik hizmet veren kuruluşlara ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması’na ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak aktarılabilecektir.
Şirketimiz, ticari faaliyetleri kapsamında sunduğu ürün ve hizmetleri sunabilmek, sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekte, toplamış olduğu verilerin güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimizin hizmet ve ticari faaliyetlerine göre, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimize bağlı birimler, ofisler, internet sitesi, sosyal medya, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir, işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu şirketimize başvurabilir ve aşağıda sayılan haklarınızı kullanabilirsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesine ilişkin yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.